Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Gert Jan Hermus Fotografie Sneek
Versie januari 2019

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
4. Fotograaf: Gert Jan Hermus Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
9. Aw: Auteurswet 1912
10. Cursus: de termen cursus, workshop en privéles zijn synoniem en worden door elkaar gebruikt.
Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Aanbod
1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid maximaal 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
3. Fotograaf kan het aanbod, ook binnen 14 dagen, terugtrekken. Onder meer, maar niet uitsluitend wanneer er omstandigheden zijn ontstaan waardoor fotograaf het aanbod niet in stand kan houden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wanneer fotograaf niet meer beschikbaar is op de door opdrachtgever gewenste datum.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of de opdracht of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5. Bedragen in offertes zijn, tenzij anders vermeld exclusief btw.
6. Een offerte waarin een datum is opgenomen, is niet tevens een optie voor deze datum. De datum wordt slechts overeengekomen bij aanvaarding van het aanbod.
Artikel 4. Aanvaarding
1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
Artikel 5. Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Na deze periode vervalt de waarde van de
cadeaubon.
2. Cadeaubonnen worden op naam uitgegeven en zijn niet overdraagbaar.
Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
4. Voor zover opdrachtgever groepsfoto’s wenst te laten maken, komen opdrachtgever en fotograaf hiervoor een tijdstip of hoeveelheid tijd en het aantal groepsfoto’s overeen. Wanneer partijen dit niet tijdig overeenkomen, zal fotograaf bepalen binnen welke tijd de groepsfoto’s gemaakt worden en wat het maximale aantal zal zijn.
5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend de toestemming en vergoedingen met betrekking tot de door opdrachtgever gekozen of aangewezen locaties waar zij wensen te laten fotograferen.
Artikel 7. Levering
1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Fotograaf levert het geschatte aantal foto’s, zoals opgenomen in de offerte. Het exacte aantal foto’s kan afwijken van de genoemde schatting.
3. Fotograaf levert de foto’s in het voor hem grootst mogelijke digitale formaat.
4. Foto’s van fotoshoots, geen bruiloften, worden geleverd per e-mail, althans door middel van een downloadmogelijkheid, of door middel van een USB-stick, binnen 21 dagen nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden.
5. Foto’s van bruiloften worden geleverd op een fysieke gegevensdrager, zoals een DVD of USB stick, binnen 6 weken na de bruiloft.
6. Tenzij anders overeengekomen worden trouwalbums binnen 6 weken na akkoord op het ontwerp geleverd. Levering kan afhankelijk zijn van de door opdrachtgever gekozen materialen en overige wensen.
7. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
Artikel 8. Ontwerp Trouwalbum
3. Trouwalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
4. Opdrachtgever mag binnen 3 weken na levering van de digitale foto’s een selectie van foto’s communiceren aan Fotograaf. Opdrachtgever is hiertoe niet verplicht. Indien opdrachtgever niet binnen 3 weken de selectie bekendmaakt, zal fotograaf naar eigen inzicht de selectie verzorgen.
5. Binnen 2 weken na levering van het ontwerp, kan opdrachtgever wijzigingswensen communiceren aan fotograaf. Indien opdrachtgever binnen deze periode geen blijk geeft wijzigingen te wensen, gaat opdrachtgever stilzwijgend akkoord met het door fotograaf gemaakte ontwerp.
6. Wijzigingen houden enkel in: het laten vervangen of wisselen van foto’s.
7. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid foto’s in het ontwerp te laten vervangen. Bij de tweede wijzigingsronde mogen slechts 5 foto’s ter vervanging aangewezen worden.
8. Overige wijzigingen, een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel mogelijk tegen betaling van het gebruikelijke tarief, met een minimum van €50,-.
9. Uiterlijk drie weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.
10. Fotograaf laat trouwalbums slechts drukken na goedkeuring van opdrachtgever. Indien opdrachtgever geen akkoord geeft binnen 8 weken nadat het laatste ontwerp is toegestuurd, mag fotograaf dit opvatten als akkoord en mag fotograaf het album laten drukken.
Artikel 9. Vergoeding
1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen (uur)prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
5. Voor activiteiten buiten Sneek worden, tenzij anders overeengekomen reiskosten in rekening gebracht. Reiskosten worden berekend op basis van een 40 cent per kilometer op basis van de routebeschrijving in Google Maps (snelste route). Reistijd wordt in rekening gebracht op basis van 50% van het overeengekomen uurtarief.
6. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Indien de opdracht een bruiloftsreportage betreft, stuurt fotograaf voorafgaand aan de opdracht een factuur voor de aanbetaling ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden en te maken kosten, ter hoogte van €250,-
3. De restfactuur zal fotograaf na de bruiloft en bij levering van de foto’s aan opdrachtgever doen toekomen. Voor eventuele meerkosten en nabestellingen doet fotograaf een aparte factuur toekomen.
4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.
6. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
7. Fotograaf kan met opdrachtgever afwijkende afspraken maken over de voldoening van de aanbetaling.
Artikel 11. Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs, dan wel een bedrag gelijk aan de aanbetaling, in rekening. Indien fotograaf zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht al was gestart brengt hij de door hem gemaakte kosten in rekening.
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
6. Indien de fotoshoot wegens omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, geen doorgang kan vinden, zijn zowel fotograaf als opdrachtgever gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht te wijzigen. Indien opdrachtgever en fotograaf een nieuwe datum overeenkomen die niet meer dan 6 maanden verwijderd is van de oorspronkelijk overeengekomen datum, zal er geen prijswijziging plaatsvinden. Na deze 6 maanden zijn zowel opdrachtgever als fotograaf gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is fotograaf gerechtigd een nieuwe prijs aan te bieden.
Artikel 12. Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden, althans na levering van overige overeengekomen producten, schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 13. Auteursrecht
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
3. Fotograaf verstrekt aan opdrachtgever een licentie waarmee de geleverde foto’s openbaar mogen worden gemaakt op een persoonlijke website en via persoonlijke sociale media accounts, mits onder nadrukkelijke naamsvermelding van Fotograaf.
4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd enige wijziging aan te brengen aan de foto’s, waaronder bewerken van de foto’s of bijsnijden van de foto’s.
5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen. Hieronder, doch niet uitsluitend, begrepen het leveren van foto’s aan leveranciers, websites van derden of media.
7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
9. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
Artikel 14. Portretrecht
1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden fotocursussen

Bij het ontvangen van de bevestiging van aanmelding voor een workshop gaat u een juridische overeenkomst aan tussen uzelf en Gert Jan Hermus Fotografie voor het deelnemen aan een cursus of workshop. Gert Jan Hermus Fotografie verbindt zich hiermee om een cursus of workshop te leveren volgens de op de website en in de ontvangstbevestiging vermelde omschrijving.
Artikel A. Inschrijving
1. Inschrijving op de cursussen, workshops en privélessen (hierna allemaal ‘cursus’ genoemd) kan via de website, per e-mail of telefonisch. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Je inschrijving is bindend.
2. Inschrijving is definitief na betaling van (een deel van) het cursusgeld.
Artikel B. Bevestiging en uitnodiging
Om kosten en milieu te sparen wordt er zoveel mogelijk per e-mail gecorrespondeerd.
Na aanmelding wordt een bevestiging van je inschrijving naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd. Bij de bevestiging zit eveneens de nota voor het verschuldigde cursusgeld.
Minimaal een week voor de start van de cursus ontvang je het in de omschrijving van de cursus genoemde cursusmateriaal.
Artikel C. Start cursussen
Bij het organiseren van de cursussen zijn kosten gemoeid. Om deze kosten te dekken is een minimaal aantal inschrijvingen per cursus noodzakelijk.
1. De cursus gaat van start indien er voldoende inschrijvingen zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan een cursus naar een andere datum worden verschoven of worden samengevoegd met een andere cursus. Je krijgt daarvan tijdig bericht. Mocht zich dit voordoen dan heb je het recht om je deelname zonder kosten te annuleren. Dit moet dan wel gebeuren binnen 48 uur nadat je van de verschuiving van de cursusdatum in kennis bent gesteld. Eventueel betaald cursusgeld wordt in zo’n geval prompt aan je terugbetaald.
2. Als een cursus bij onvoldoende deelname niet kan worden samengevoegd met een andere cursus, dan heeft Gert Jan Hermus Fotografie het recht om de cursus te annuleren. In dat geval wordt je eventueel betaalde cursusgeld prompt aan je terugbetaald.
3. In geval van overmacht kan een cursus worden uitgesteld of afgelast. Bij uitstel wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Bij afgelasting wordt het reeds betaalde cursusgeld prompt gerestitueerd. Bij uitstel van een cursus gelden voor de cursist de annuleringsvoorwaarden (art. E).
Artikel  D. Deelname door een ander
Deelname aan een cursus of workshop is in principe persoonlijk. Om annuleringskosten te vermijden mag je een ander de cursus in jouw plaats laten volgen.
Dit kan alleen als Gert Jan Hermus Fotografie daarvan voorafgaand aan de cursus van op de hoogte is gesteld.
Artikel E. Annulering
Annuleren van deelname aan een cursus kan alleen schriftelijk en via e-mail:
Annuleren van je inschrijving kan zonder kosten tot uiterlijk 21 dagen voor de aanvang van de cursus.
In het geval dat een cursus door de ingeschreven cursist wordt geannuleerd bij 21 tot 7  dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt 50% van het lesgeld bij de ingeschreven cursist in rekening gebracht.
In het geval dat een cursus door de ingeschreven cursist wordt geannuleerd bij minder dan 8 dagen voor aanvang van de cursus, dan wordt 100% van het lesgeld bij de ingeschreven cursist in rekening gebracht.
In veel gevallen gaan cursussen die in de buitenlucht worden georganiseerd ook bij slecht weer gewoon door. Bij annulering door de cursist vanwege slecht weer wordt geen restitutie van het cursusgeld verleend.
Artikel F. Betaling
Vóór de start van de cursus moet het totale cursusgeld door Gert Jan Hermus Fotografie ontvangen zijn. Opzeggen tijdens de cursus geeft geen recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
Als de betaling niet binnen de betalingstermijn ontvangen is ontvang je een herinnering verhoogd met kosten.
Het is mogelijk om van bovenstaande af te wijken en een betalingsregeling (betalen in termijnen) af te spreken.
Niet of gedeeltelijk betalen leidt altijd tot rechtsmaatregelen.
Artikel G. Aanwezigheid cursist
Geen restitutie van cursusgelden vindt plaats indien een cursist, na inschrijving, om wat voor reden dan ook, niet bij een cursus/workshop/privéles aanwezig kan zijn, noch heeft de cursist recht op toegang tot een andere cursus/workshop.
Artikel H. Vooruitbetaalde cursus
Vooruitbetaalde cursussen en privélessen dienen binnen een jaar na betaling van het cursusgeld te zijn afgerond. Na een jaar vervalt het recht op deelname aan de cursus of privéles.
Artikel I. Fotograferen
De beste reclame voor een onderneming is een tevreden klant.
Tijdens de cursus kunnen foto’s gemaakt worden van cursisten in actie voor eventuele promotionele doeleinden zoals folders en de website. Als je niet gefotografeerd wenst te worden dan kan je dat kenbaar maken.
Artikel J. © Copyright cursusmateriaal
Alle materialen die tijdens de cursus worden gebruikt zijn met zorg samengesteld door Gert Jan Hermus Fotografie Sneek. De teksten en foto’s in de presentaties en cursusboeken zijn van eigen hand.
Van al deze materialen rust het auteursrecht (© copyright) bij Gert Jan Hermus Fotografie Sneek.
Het cursusmateriaal is voor persoonlijk gebruik door de cursist. Het is verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gert Jan Hermus Fotografie Sneek, op enigerlei wijze cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven.
Artikel K. Schade
Op geen enkele manier is Gert Jan Hermus Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het gebruik van deze cursussen of workshops of de (schriftelijke) informatie hiervan. Typografische of technische fouten op de schriftelijke informatie of deze voorwaarden zijn mogelijk. Periodiek worden er veranderingen doorgevoerd op de tekst en deze condities zonder voorafgaande aankondiging.
Op geen enkele manier is Gert Jan Hermus Fotografie persoonlijk of zakelijk verantwoordelijk voor enige speciale, indirecte of consequentiële schade of schades die ontstaan door het deelnemen aan een cursus of workshop. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar apparatuur en fysiek welzijn. Gert Jan Hermus Fotografie zal te allen tijde zorgen voor een veilige omgeving en deskundige leiding, maar accepteert geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade geleden tijdens deelname aan een workshop.
Artikel L. Vertrouwelijkheid
Door consumenten verstrekte informatie wordt door Gert Jan Hermus Fotografie en voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Gert Jan Hermus Fotografie conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

error: